O PROJEKTU

Projekt PIGŽU - Podpora informační gramotnosti žáků a učitelů se zaměřuje na podporu vzniku digitálních učebních pomůcek cílených na rozvoj a podporu informatického myšlení v prostředí základní školy, a to na 1. i 2. stupni ZŠ vč. žáků s SVP. Projekt je zacílen především na přípravu pomůcek podporujících výuku prostřednictvím robotických edukačních nástrojů, systémů rozšířené reality a mobilních dotykových zařízení. Součástí projektových výstupů budou také metodiky pro zařazení jednotlivých technologií do výuky a domácí přípravy.

Identifikace projektu

Název: PIGŽU – Podpora informační gramotnosti žáků a učitelů
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012274
Operační program: 02 Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Výzva: 02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního vzdělávání II v prioritní ose 3 OP.
Realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

REALIZAČNÍ TÝM

Management projektu

doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. (koodinátor a odborný garant, garant KA2)
PhDr. René Szotkowski, Ph.D. (garant KA3)
Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D. (garant KA4)
Mgr. Klára Hrubá (administrátor projektu, PdF UP)
ing. Eva Stejskalová (administrátor projektu, PS UP)

Kreativní týmy

Mgr. Veronika Krejčí (ZŠ Přerov, Trávník 27)
Mgr. Veronika Mudriková (ZŠ Olomouc, Komenium)
Mgr. Dana Raková (ZŠ Olomouc, Komenium)
Mgr. Michal Vodička (ScioŠkola Olomouc)
Mgr. Radek Guyere (ScioŠkola Olomouc)
Mgr. Iveta Barglová (ZŠ Olomouc, Demlova)
Mgr. Michal Kříž, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Mgr. David Nocar, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
doc. PhDr. Radka Dofková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Mgr. Martin Havelka, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Mgr. Pavla Střílková (Univerzita Palackého v Olomouci)
Mgr. Klára Mikulcová (Univerzita Palackého v Olomouci)
Bc. Lukáš Kubala (Univerzita Palackého v Olomouci)
Bc. Pavel Čureček (Univerzita Palackého v Olomouci)
Bc. Johana Roubalová (Univerzita Palackého v Olomouci)
doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Mgr. Veronika Vachalová (Univerzita Palackého v Olomouci)
Mgr. Špinarová Gabriela (Univerzita Palackého v Olomouci)
Mgr. Kateřina Kroupová, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)

KLÍČOVÉ AKTIVITY

Řízení projektu

Cílem klíčové aktivity je zajištění chodu realizace projektu s ohledem na řádné a včasné naplnění věcných cílů, dosažení naplánovaných monitorovacích indikátorů a správného výkaznictví směrem k poskytovateli podpory.

Zpracování sady materiálů a metodik zaměřených na podporu rozvoje informatického myšlení a digitální gramotnosti pro 1. stupeň ZŠ.

Aktivita je zaměřena na tvorbu materiálů a metodik pro jejich využití v praxi. V rámci aktivity vznikne:
1. Sada materiálů pro robotickou interaktivní techniku (15 produktů v sadě) + metodika (1)
Sada materiálů pro robotickou interaktivních techniku zahrnuje především učební pomůcky pro robotické programovatelné nástroje (edu toys) typu bluebot a beebot. Jedná se o didaktické karty ve speciálních i univerzálních variantách, cílené na rozvoj informačního/informatického myšlení žáků prostřednictvím tzv. řešení problémových situací (problem solving puzzles), karty zaměřené na rozvoj storytellingu (vyprávění příběhů), na demostraci jevů a také na hru a umělecký prožitek. Součástí sad bude sada playgroundů určený pro práci s beeboty/blueboty a proboty na 1. stupni ZŠ, playgroundy budou zahrnovat vybraná prostředí, která nejsou dosud běžně k dispozici na trhu (např. nemocnice, továrna, letiště, knihovna atd.). Veškeré materiály budou vytvářeny jak v podobě digitální – v předtiskové úpravě pro tisk, ale také v podobě prototypů, které budou testovány v prostředí ZŠ.

Kromě toho bude sada obsahovat také prototypy příslušenství pro systémy bluebot/beebot a probot, které půjdou snadno vytisknout na 3D tiskárně. Příslušenství bude umožňovat např. manipulovat s objekty reálného světa. Součástí sady bude rovněž metodika, která bude obsahovat vhodné postupy, jak zapojit materiály do výuky v rámci konkrétních předmětů či napříč předměty (v rámci mezipředmětových vztahů, projektové výuky apod.).

2. Sada materiálů pro systémy rozšířené reality na bázi MergeCube (20 modelů) + metodika (1) Merge Cube je vynikající pomůcka určená na zobrazování rozšířené reality (AR) v jakémkoli prostředí – včetně školy. Cílem projektu je přenést do tohoto prostředí 20 3D modelů využitelných v rámci výuky. Vzhledem k tomu, že systém MergeCube je v podstatě nezničitelný (texturovaná kostka - marker - je vyroben z pěnového materiálu a lze ji replikovat i z běžných materiálů, třeba z papíru – lze s ním pracovat naprosto bez omezení. Modely budou vycházet z potřeb školy, budou volně ke stažení, budou rovněž součástí systému Miniverse. Součástí sady je také metodika, jak lze se systémem MergeCube pracovat ve školním prostředí.

Zpracování sady materiálů a metodik zaměřených na podporu rozvoje informatického myšlení a digitální gramotnosti pro 2. stupeň ZŠ

1. Sada materiálů pro robotickou interaktivní techniku (15 produktů v sadě) + metodika (1)
Sada materiálů pro robotickou interaktivních techniku zahrnuje především učební pomůcky pro robotické programovatelné nástroje (edu toys) typu ozobot a microbit. Na rozdíl od robotických pomůcek pro 1. stupeň ZŠ budou výstupy více využívat samotné programovacími jazyky – a to především vizuálně-objektovými jazyky využívanými v rámci aplikací Scratch a Ozoblockly. Návrhy řešení samotných úloh bude možné simulovat prostřednictvím aplikací Imagine Logo a MaLT+. Pomůcky budou opět zaměřeny na rozvoj informačního/informatického myšlení žáků prostřednictvím tzv. řešení problémových situací (problem solving puzzles) a budou zahrnovat také pomůcky cílené na demonstraci jevů apod. Budou však aktivně využívat programování – část úloh bude vycházet z detekce prostředí a následného chování robota – např. najdi co nejrychleji cestu z reálného bludiště (postaveného např. z kostek), projeď v co nejkratším době všemi body na mapě, naprogramuj robota tak, aby nevyjel z předdefinované zóny apod. Další úlohy budou na rozvoj storytellingu (vyprávění příběhů), na demostraci jevů a také na hru a umělecký prožitek. Součástí sad bude sada playgroundů určený pro práci s beeboty/blueboty na 2. stupni ZŠ, playgroundy budou zahrnovat vybraná prostředí, která nejsou dosud běžně k dispozici na trhu (např. nemocnice, továrna, letiště, knihovna atd.). Veškeré materiály budou vytvářeny jak v podobě digitální – v předtiskové úpravě pro tisk - tak v podobě prototypů, které budou testovány v prostředí ZŠ.

Zpracování sady materiálů a metodik zaměřených na podporu rozvoje představivosti, jazykového, matematického a informačního myšlení u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na prvním stupni ZŠ

Aktivita je zaměřena na tvorbu materiálů a metodik pro jejich využití v praxi.
1. Sada materiálů a metodik zaměřených na podporu rozvoje představivosti, matematického a informačního myšlení u žáků se zrakovým postižením na prvním stupni ZŠ (5+1)

2 Sada materiálů a metodik zaměřených na podporu rozvoje jazykového, logického a informačního myšlení u žáků se sluchovým postižením na prvním stupni ZŠ (5+1)

3 Sada materiálů a metodik zaměřených na podporu rozvoj komunikace, matematického a informačního myšlení u žáků mentálním postižením a PAS (5+1)

4 Sada materiálů a metodik zaměřených na podporu rozvoje komunikace, jazykového, matematického a informačního myšlení u žáků s NKS na prvním stupni ZŠ (5+1)

PREZENTACE

Úvodní prezentace pro pracovníky